TMLGB

TMLGB PROGRAMI

TMLGB’NİN NİTELİĞİ VE AMAÇLARI

1- TMLGB; TKP/ML’nin siyasi-ideolojik önderliği altında, örgütsel özerkliği olan; Türk, Kürt ve çeşitli milliyetlerden halk gençliğinin komünist gençlik örgütüdür.

2- TMLGB; işçi, köylü ve diğer halk gençliğinin öncü örgütüdür.

3- TMLGB; Demokratik Halk Devrimi, sosyalizm ve yüce komünizm uğrunda sürdürdüğü mücadelede Marksizm Leninizm Maoizmi bütün eylemlerine yön veren teorik temel kabul eder. Halk gençliği içinde enternasyonal proletaryanın büyük önder ve öğretmenleri olan Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Mao Zedung’un öğretileri ışığında revizyonizme, reformizme ve her türden oportünizme karşı sarsılmaz bir mücadele yürüterek; Marksizm Leninizm Maoizmi savunur ve uygular.  TMLGB; Paris Komünü’nün, Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin, Çin Demokratik Halk Devrimi’nin, Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin deneylerine sahip çıktığını ilan eder.

4– TMLGB; Komünist Partisinin komünist gençlik örgütü olarak, ülkemizde Demokratik Halk Devrimi’ni asgari bir hedef olarak benimser; halk gençliğini bu doğrultuda harekete geçirip, kesintisiz olarak sosyalizme ve nihai hedef olarak da komünizme varmayı amaçlar. Bu doğrultuda, çeşitli milliyetlerden Türkiye proletaryasının öncü ve önder partisi TKP/ML’nin yanında aktif olarak saf tutar, onun çizgisinde yürür.

5– TMLGB; emperyalizmin dolaylı hakimiyeti altındaki yarı-sömürge yarı-feodal ülkemizde, emperyalizmin, feodalizmin ve komprador kapitalizmin tasfiye edilerek, üretici güçlerin halkın çıkarına hizmet eder bir şekilde gelişmesinde engel teşkil eden ve emperyalizme siyasi, askeri ve kültürel bağımlılığın temeli olan ekonomik bağımlılığa ve her türlü feodal, yarı-feodal sömürüye ve talana son vermeyi stratejik görevleri arasında görür.

6– TMLGB; her türden sınıflar üstü devlet anlayışını reddeder. Bu bağlamda; Komprador Burjuvazi ve Büyük Toprak Ağalarının siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel, ulusal baskı aracı olan burjuva-feodal devlet aygıtının parçalanarak Demokratik Halk İktidarının kurulmasını, oradan kesintisiz olarak proletarya diktatörlüğüne geçilmesini ve nihai olarak da sınıfların yok olması ile devletin ortadan kalkıp komünizme varılacağını savunur.

7– TMLGB; demokrasi sorununun ülkemizde devrim sorunu olarak kabul eder ve her türlü reformist barikata karşı “Yeni Demokrasi” şiarını benimser. Bu anlamda anti-faşist mücadelenin aynı zamanda siyasi iktidar mücadelesinden ayrılmayacağının bilinciyle bunu siyasi iktidar mücadelesine tabi kılar.

8- TMLGB; reformları yadsımaz. Reformları iktidar mücadelesine tabi kılarak demokratik hakların genişletilmesi ve gençlik kitlesini reformizmin batağına hapsetmeye çalışan tüm anti-MLM akımlara karşı mücadele eder.

9-TMLGB; başta işçi ve köylü gençlik olmak üzere tüm halk gençliği içinde faaliyet yürütür, öğrenci gençlik, bu kategori içinde ayrı bir öneme sahiptir. Özellikle işçi ve öğrenci gençliği kazanmak için meslek örgütlerinde çalışmaya önem verir. Sendikalar, kooperatifler, yöre dernekleri, öğrenci dernekleri, kültür dernekleri, kısacası gençliğin olduğu her yer TMLGB’nin faaliyet yürüttüğü alanlar içerisine girer.

10-TMLGB; halk gençliğinin her türlü akademik-ekonomik-demokratik sorun ve taleplerine sahip çıkar. Çözüm için mücadele yürütür. İşçi gençliğin, ekonomik ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi, sendikal vb. sorunları karşısında; köylü gençliğin feodal, yarı-feodal sömürü karşısında kooperatifleşme vb. talepleri için; öğrenci gençliğin özerk-demokratik üniversite, örgütlenme, siyasi katılım vb. taleplerinin savunulmasında ve diğer halk gençliğinin mesleki vb. talepleri uğrunda mücadelesine önderlik eder ve bu talepleri, TKP/ML’nin iktidarı alma mücadelesine tabi kılar.

11- TMLGB; gençliğin eğitim ve öğretime tabi tutulan bir kesim olması nedeniyle, toplumsal üst yapı kurumlarından olan okullara ve hakim sınıfların burjuva faşist-feodal-şoven eğitim anlayışının alternatifi olarak demokratik halkçı ve sosyalist bir eğitimi benimser. “Yeni Demokratik Halk Okulları”, “Yeni Demokratik Halk Eğitim Merkezleri”ni, “Sosyalist Okulları” ve “Sosyalist Eğitim Merkezleri”ni devrimci şiar olarak alır.

12- TMLGB; egemen sınıfların yoz-feodal-emperyalist kültür politikalarına karşı alternatif politika olarak, Yeni Demokratik Kültür ve Proleter Kültür politikasını benimser ve bunun için mücadele yürütür.

13- TMLGB; cins ayrımcılığına karşıdır. Kadınların kurtuluşunun sınıf mücadelesinden bağımsız olmayacağının bilinciyle cins ayrımcılığına karşı mücadeleyi destekler ve önderlik eder. Emekçi kadın hareketlerinin içinde yer alır, bu hareketleri Demokratik Halk Devrimine kanalize eder.

14- TMLGB; Demokratik Halk Devrimi süreci içinde, gençliği, komünist partisinin önderlik ettiği halk savaşı stratejisine uygun olarak örgütler ve mücadeleye sevk eder. TMLGB; bunu halk gençliğinin özgünlüklerine göre ele alır. TKP/ML’nin taktik politikalarını gençlik çalışmasında rehber edinir.

15- TMLGB; UKKTH’nı kayıtsız şartsız savunur. Ülkemizde Kürt ulusunun ve azınlık milliyetler üzerindeki egemen ulusun her türlü baskısına karşı mücadele eder. Kürt ulusu ve diğer azınlık milliyetler üzerindeki Türk egemen sınıfların tüm imtiyazlarının ve baskılarının kalkması ve tam hak eşitliği için propaganda yapar, mücadele eder. Başta egemen ulus şovenizmine karşı mücadeleyi kesintisiz olarak yürütür ve her türlü milliyetçiliğe karşı mücadele edip, gençliği enternasyonal bir ruhla eğitir.

16- TMLGB; dünya halklarının emperyalizme, faşizme ve her türlü gericiliğe karşı verdiği mücadeleyi destekler, propagandasını yapar ve onunla dayanışma içerisine girer.

17- TMLGB; enternasyonal komünist gençliğinin Türkiye kolu olarak mücadele eder, komünist partisinin UKH içerisinde MLM temelinde birliği için yürüttüğü mücadelenin bir parçasıdır. Gençlik alanında bu birlik ve dayanışmayı gerçekleştirmek için çaba gösterir. Diğer ülkelerdeki komünist gençlik örgütleriyle ilişki içerisine girer.

18- TMLGB; gönüllü birliğe dayanan, kendi içinde Demokratik Merkeziyetçilik esaslarına göre işleyen ve tüm üyeleri için geçerli olan bilinçli bir disipline sahip komünist gençlik örgütüdür. Örgütsel birliğinin pekişmesi için iki çizgi mücadelesi anlayışına göre hareket eder. Eleştiri-özeleştiri mekanizmasını gelişmesinin en gerekli şartlarından biri olarak görür. MLM ilkeleri temelinde irade ve eylem birliğinden doğan gücünü zayıflatan hizipçiliğe ve tasfiyeciliğe karşı mücadele yürütür.

 

TMLGB TÜZÜĞÜ

I. BÖLÜM

 TMLGB ÜYELİĞİ

1- TMLGB üyelik şartları

 1. a) TMLGB’nin program ve tüzüğünü kabul etmek, komsomol disiplinine uymak, alınan kararları uygulamak,
 2. b) Herhangi bir TMLGB organında çalışmak,
 3. c) Düzenli olarak aidat ödemek.

2- TMLGB’ye üyelik işlemleri

 1. a) Üyelik yalnızca birey temelinde olur. TMLGB’ye üye olmak isteyen her kişi, ilişki halinde olduğu hücreye bu isteğini bildirir. Üyelik isteği tam teşekküllü TMLGB hücresi tarafından oy çokluğuyla kabul edilir. Bir üst hücrenin onayıyla kesinleşir.
 2. b) Üyelik hakkında alınan kararlar bekletilmeden üst organlar aracılığı ile TMLGB Merkez Komitesi (MK)’ne ulaştırılır. MK veya Bölge Komiteleri(BK) üyelik kararlarını bozabilir.
 3. c) TMLGB üyelerinden oluşan bir komite, üyeliğe layık gördüğü kişiye, TMLGB tüzük ve programını açıklayarak üyelik teklif eder.
 4. d) Komsomol üyeliği için müracaat eden her kişi, Aday Üyeliğe kabul edilmesi halinde müracaat tarihinden başlayarak 6 ay süre ile Aday Üye konumundadır. Gerektiğinde bu süre bir üst organ tarafından onay alınarak 6 ay daha uzatılabilir. Adayın üyeliğinin kabul edilmemesi halinde adaya; komsomol güvenliği açısından bir sakınca içermediği taktirde, gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir.

3- TMLGB üyelerinin görevleri:

 1. a) İdeolojik ve siyasi seviyesini sürekli yükseltmek. MLM’yi devrimci pratikle iç içe öğrenmek, onu bir eylem kılavuzu olarak kavramak ve uygulamak.
 2. b) Parti yayınlarını ve TMLGB yayınlarını eleştirel bir gözle incelemek. Marksizm Leninizm Maoizm karşıtı tüm akımlara karşı mücadelede uyanık, kararlı ve amansız olmak; bu akımlara karşı mücadele azmini yitirmemek, akıma karşı mücadele cesaretine sahip olmak.
 3. c) TMLGB’nin komünist birliğini korumak. Bu birlik ve saflığı bozmaya yönelik her türlü hizipçi çalışmaya karşı uyanık ve mücadelede kararlı olmak.
 4. d) TMLGB disiplinine kesinlikle uymak, kararların uygulanmasında yaratıcı ve aktif bir rol oynamak.
 5. e) Halkın öğretmeni olmak için, halkın öğrencisi olmak ilkesini uygulamak. Halkla ve gençlik kitleleriyle kaynaşmak. Halkın ve gençliğin dertleriyle ilgilenmek, halka hizmet etmek. Halkın ve gençliğin kendiliğinden mücadelesine katılmak, örgütlemek ve bilinçli bir yön vermek için en önde mücadele etmek. Halka ve gençliğe komünist partisinin siyasetini ve MLM’yi kavratmak için yılmadan çalışmak.
 6. f) Halkın, proletaryanın ve devrim davasının çıkarlarını her türlü kişisel çıkardan üstün tutmak. Davranışlarında tutarlı, alçak gönüllü, örnek ve her türlü özveriye hazır olmak. Komünist ilke ve ahlak kurallarına uygun olarak yaşamak.
 7. g) Halka, komsomola, yoldaşlara ve kendine karşı dürüst ve açık olmak. Hataları yenme konusunda eleştiri-özeleştiride açık, kararlı ve cesur olmak. Her türlü eleştiriyi, hastalıkları iyileştirmek amacıyla ve komsomol içinde yapmak.
 8. h) Aidatları düzenli bir şekilde ödemek, örgütün maddi imkanlarını korumak ve geliştirmek için çalışmak.

ı) Sınıf mücadelesini, düşmanın eline düşülmesi halinde de sürdürerek, işkencehaneleri, hapishane ve mahkemeleri direniş mevzisi, devrimin ve komünizmin propaganda alanları haline getirmek.

 1. k) Boşboğazlık, gevezelik, merak gibi küçük burjuva hastalıklara karşı mücadele etmek, komsomol sırlarını gizlemek. İllegalite kurallarına sıkı sıkıya bağlı olmak.
 2. l) Proletarya enternasyonalizminin ruhuyla hareket ederek her türden milliyetçiliğe, şovenizme ve ezilen uluslara yönelik zulme karşı mücadele yürütmek.

4- TMLGB üyelerinin hakları:

 1. a) Çalıştığı organlarda ve katıldığı toplantılarda, komsomolun siyasetini ilgilendiren tüm konularda fikrini belirtmek, öneri ve eleştirilerde bulunmak, komsomolun herhangi bir kademesinde çalışan üyeler hakkında görüş açıklamak, komsomol siyasetinin tayinine aktif olarak katılmak.
 2. b) Seçme ve seçilme hakkına sahip olmak.
 3. c) Suçlandığı ve yargılandığı durumlarda yazılı veya sözlü savunma hakkını kullanmak. Kendisi hakkında disiplin cezasıyla ilgili karar verilecek bir toplantıda, gizlilik şartları elveriyorsa katılarak, aksi taktirde yazılı olarak savunma yapmak.
 4. d) Bulunduğu organda çözemediği herhangi bir sorun hakkında üst kademeler ve MK’ya kadar yazılı olarak danışmak.

5- TMLGB Üye Adaylarının Hakları ve Görevleri

TMLGB Aday Üyeleri seçme ve seçilme, üye alma, yargılama ve birlik iradesinin tayininde oy kullanma hakları dışında TMLGB üyelerinin sahip olduğu tüm üyelik haklarına sahiptir. TMLGB üyelerinin görevleri aynı zamanda Aday Üyelerinde görevleridir.

6- TMLGB Üyeliğinden Ayrılma

 

TMLGB komünist gençliğin gönüllü birliğidir. Her üye, yazılı bir şekilde gerekçelerini bildirerek kendi isteği ile birlikten ayrılabilir.

7-  TMLGB’de Disiplin ve Yargılama

 1. a) Komsomol birliğini bozan, komsomol kararlarını uygulamayan, birlik içi demokrasiyi zedeleyen, üyelik ve komsomolun verdiği görevleri amacı dışında kullanan, birlik disiplinine uymayan, davranışlarıyla komsomolu kitlelerin gözünden düşüren üyeler, çalıştığı organ veya daha üst organlarca sorumlu tutulur ve yargılanır.
 2. b) Kişi, üyesi olduğu en üst organda yargılanır. Eğer bu organda kendisi dışında en az iki üye yoksa, konu bir üst organa götürülür ve yargılama burada yapılır. Özel durumlarda komsomol yönetici organları, altında çalışan bir üye hakkında yargılama talebiyle TMLGB MK’ya baş vurabilir. Yargılamayı MK yapar. MK, yargılamanın oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılmasını isteyebilir.
 3. c) Yargılama usulü; yargılanacak kişi hakkında gelen eleştiri ve iddialar kendisine iletilerek tavır takınması istenir. Bu sırada sorun araştırılarak ilgili kişi veya organların bilgisine sunulur. Araştırma sonucu yargılama gerekli görülürse, iddianame hazırlanarak savunma istenir ya da savunmayı bizzat organda sözlü olarak yapar. Somut koşullar değerlendirilerek, hakkında yargılama talebi getirilen kişi için işlediği iddia edilen suç, komsomol içindeki görevlerini yürütmeye engelse ve delilleri ortadan kaldırma durumu varsa kişi hakkında idari tedbir alınır

İşlenen suçun komsomola verdiği uzun ve kısa vadeli zararları, yargılanan kişinin özeleştirisi, geçmiş çalışması vb. etkenler göz önüne alınarak, yargılama yapan organ ya da MK salt çoğunluğuyla aşağıdaki cezalardan herhangi biri verilebilir.

1- İhtar, 2- Ağır İhtar, 3- Görevden Alma, 4- Aday Üyeliğe Düşürme, 5- İhraç. Komsomoldan ihraç en ağır cezadır.

 1. d) Yargılama sonucunda cezalandırılan üye MK’ya itirazda bulunabilir. MK’nın yargılamayla ilgili vereceği karar bağlayıcıdır. Derhal yürürlüğe girer.

II.BÖLÜM

TMLGB’NİN ÖRGÜTLENME İLKELERİ

TMLGB’nin örgütlenme ilkesi Demokratik Merkeziyetçilik’tir. Buna göre;

 1. a) DHD süreci boyunca yalnızca TMLGB MK’sı aşağıdan yukarıya doğru demokratik seçimlerle belirlenir.
 2. b) Bütün komsomol üst organları, düzenli aralıklarla birliğe hesap vermekle yükümlüdür. Komsomol yönetici organları sürekli olarak altındaki ve üstündeki birlik kademeleriyle temas halinde olur. Demokratik danışma mekanizmasını sürekli işletir.
 3. c) Bütün komsomol içinde tek disiplin geçerlidir. Buna göre;

Birey komsomola, azınlık çoğunluğa, alt kademeler üst kademelere, tüm komsomol MK’ya, MK da Gençlik Kongre veya Konferansına tabidir.

 1. d) Tüm komsomol organları, üst organlara faaliyetleri hakkında düzenli rapor vermekle yükümlüdür. Raporlar raporu veren organın tüm üyelerinin onayından geçmelidir. Rapora itirazlar ve azınlık görüşü varsa belirtilmelidir.
 2. e) Komsomol içi demokrasi, her komsomol üyesine, komsomolun siyasetini ilgilendiren tüm konularda fikrini, çalıştığı komsomol organı içinde ve genel komsomol toplantılarında savunma hakkını garanti eder.
 3. f) Üye eleştirisinin çalıştığı komsomol organında bastırıldığı, dikkate alınmadığı görüşünde ise, eleştirisini bir üst organ nezdinde tekrarlayabilir. Herhangi bir üye, komsomolun aldığı kararı, yanlış da bulsa uygulamakla yükümlüdür. Karar hakkında gerek kendi çalıştığı komsomol organında, gerekse daha üst organlar nezdinde fikrini açıkça savunabilir. Komsomol içinde eleştiri bastırmak, idari tedbirle eleştirinin yolunu kapamak Demokratik Merkeziyetçilik ilkeleriyle uyuşmaz.
 4. g) Tüm komsomol organları, üyelerinin eleştirilerini yapabilecekleri canlı bir tartışma ve bilinçli bir disiplinin hüküm sürdüğü ortam yaratmakla yükümlüdürler. Komsomolun yönetici organlarının seçiminde, seçime katılan bütün üyeler, gösterilen herhangi bir adaya itiraz etme, yeni aday teklif etme ve her aday üzerinde tartışma açma hakkına sahiptir.

lll. BÖLÜM

TMLGB’NİN TEMEL ORGANLARI

 

Komsomolun temel organları hücrelerdir. TMLGB illegal örgütlenmeyi temel alır. Bu örgütlenme içinde komsomol hücreleri en az 3 üye ya da aday üyeden oluşur. Tam teşekküllü komsomol organı 3 komsomol üyesinden oluşur.

Üyelerin önderliğinde TMLGB sempatizanları da hücreler şeklinde örgütlenir.

Her hücrede bir sekreter bir de sekreter yardımcısı bulunur. Hücre sekreteri, hücrenin yürüteceği bütün çalışmalardan birinci derecede sorumludur. Hücre sekreteri, hücrenin bir üst hücre ile temasını sağlar. Sekreter yardımcısı, sekreterin engellendiği hallerde sekreterin görevini üstlenir. Hücre sekreteri, yardımcısını bu göreve uygun olarak eğitmek ve yetiştirmekle yükümlüdür. Hücreler, köylerde, fabrikalarda, okullarda, faşist ordu ve devlet daireleri içinde, mahallelerde, demokratik kitle örgütleri içinde kısaca halk gençliğinin olduğu her yerde kurulabilir.

Komsomolun halk gençliği içinde kök salmasını ve önderlik etmesini hücreler sağlar. Hücreler tüm çalışmalarını, halk gençliğini DHD’ni gerçekleştirmek, sosyalizmi kurmak ve komünizme varmak için örgütlenmeye ve harekete geçirme hedefine yöneltirler. Bunun için;

 1. a) Üyelerini sağlam ve düzenli MLM eğitimden geçirmek ve bu teori ile silahlandırmak. Hücre üyelerini MLM’i hayatın her alanında uygulayabilecek şekilde eğitmek.
 2. b) Yığınlar içinde MLM’in ve komünist partisinin siyasi çizgisinin propagandasını yapmak. Çeşitli milliyetlerden Türkiye Proletaryasının örgütlü ve öncü siyasi partisi TKP/ML’nin siyasetini ve şiarlarını özel olarak da TMLGB’nin kendi alanına yönelik politikasını kitlelere mal etmek. Komsomol siyasetini yaratıcı bir şekilde hayata uygulamak.
 3. c) Bütün kitle örgütlerinde özellikle sendikalar, kooperatifler, öğrenci derneklerinde hücreler kurmak, bu hücreler aracılığıyla kitle örgütlerinde TMLGB’nin ve dolayısıyla komünist partisinin siyasetini savunmak için çalışmak.
 4. d) Kitlelerle sürekli temas halinde olmak. Kitlelerin sorunlarıyla ilgilenmek, sorunlarının çözümünde yaratıcı bir önder olmak. Sorunların kökten çözümü için devrimin propagandasını yapmak.
 5. e) MLM düşmanı her türlü oportünist akıma karşı uyanık olmak, ideolojik mücadeleyi bir an bile gevşetmeden sürdürmek. Halk gençliği içinde oportünist akımların teşhiri ve tecridi için yılmadan mücadele yürütmek. İdeolojik mücadeleyi her alanda yürüterek halk gençliğini eğitmek.
 6. f) Komsomol içinde her türlü oportünist sapmaya karşı mücadele etmek.
 7. g) Komsomolun verdiği tüm görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, çalışmalar hakkında bir üst komiteye düzenli rapor vermek.
 8. h) Milliyetçiliğe ve şovenizme karşı mücadele yürütmek, enternasyonalizmin gereklerini yerine getirmek.
 9. i) Komsomolun gelişimi için komsomola yeni üyeler kazandırmak.

lV. BÖLÜM

TMLGB’NİN YÖNETİCİ ORGANLARI VE MERKEZİ ÖRGÜTLENMESİ

TMLGB Yönetici Organları:

 1. a) TMLGB Kongre ve Konferansları,
 2. b) TMLGB MK’sı,
 3. c) TMLGB Bölge Komiteleri’dir.

TMLGB Kongresi, komsomolun en yüksek organıdır. 3 yılda bir toplanır. TMLGB Kongresi, TMLGB MK’sı tarafından örgütlenir. Olağanüstü durumlarda MK Kongreyi en fazla bir yıl erteleyebilir. MK’nın isteği veya üyelerin 1/3’ünün isteği ile olağanüstü kongreler toplanabilir.

Kongrenin örgütlenmesi için alt bölge kongreleri, bölgedeki çalışmaları gözden geçirir, BK’nın raporunu inceler, karara bağlar ve TMLGB kongresinde bölgeyi temsil edecek delegeleri seçer.

Kongrede bütün TMLGB üyeleri demokratik bir şekilde seçilen delegeler aracılığıyla temsil edilir. MK üyeleri kongrenin doğal üyeleridir. Eğer delege olarak seçilmemişlerse oy hakları yoktur. Kaç üyenin bir delege tarafından temsil edileceği, MK tarafından kongre öncesi tespit edilerek bölgelere bildirilir.

MK gerekli gördüğü zaman, TMLGB konferansları düzenleyebilir.

Kongre ve Konferans kararının alınmasıyla başlayan hazırlık sürecinde üye alım ve atımı durdurulur.

MK’nın asil ve yedek üyeleri kongrede seçilir.

TMLGB MK’sı, TMLGB iki kongresi arasında en yüksek organdır. MK, iki kongre arasında TMLGB’yi kongre kararları ışığında yönetir, yönlendirir. Kongre kararlarının hayata geçirilmesi için TMLGB’ye önderlik eder. MK yılda en az iki kere toplanır. Olağanüstü durumlarda daha sık toplanabilir.

MK; kendi içinde, Siyasi Büro (SB) oluşturur. Siyasi Büro MK’nın iki toplantısı arasında MK adına hareket eder.

MK veya MKSB kendine bağlı özel görev hücreleri oluşturabilir.

MK’nın üyelerinin engellenmesi halinde, yerine MK yedek üyeleri bu görevi asil olarak üstlenir.

TMLGB’nin merkezi örgütlenmesi bölge ve ihtisas temelinde olur. TMLGB’nin çalışma alanları ekonomik, politik ve coğrafi şartlar göz önüne alınarak belli bölgelere ayrılır. Her bölgede, MK’ya bağlı olarak bölge yönetim kademeleri (Bölge Komitesi-BK) oluşturulur.

BK’ları belli aralıklarla toplanır. Bölgenin işlerini gözden geçirir. Merkezi siyaset üzerine tartışır, merkezi siyaseti kendi bölgesinde uygulama yönünde somut kararlar alır. Kararların uygulanmasında bölgeye önderlik eder.

BK’ları gerekli olduğunda MK’nın da onayını aldıktan sonra, bölgede çalışan üyeler arasında demokratik danışma mekanizmasının işletilmesinin bir aracı olarak Bölge Konferansları düzenler.

BK’ları tüm çalışmaları hakkında MK’ya düzenli rapor vermekle yükümlüdürler.

V.BÖLÜM

TMLGB’NİN TKP/ML İLE İLİŞKİSİ

 1. a) TMLGB, TKP/ML’nin yan örgütlenmesi (komsomolu) olarak, kendi özerk işleyişi içinde partiye bağlı hareket eder.
 2. b) TMLGB, TKP/ML-MKGK’ya (TKP/ML Merkez Komitesi Gençlik Komisyonu) karşı sorumludur.
 3. c) TMLGB kongresine kendi görüş ve önerilerini dile getirmesi için TKP/ML MK’sı gözlemci gönderme hakkına sahiptir.
 4. d) TMLGB kongresi ve MK’nın tüm seçim ve kararları TKP/ML MK’sının onayına tabidir. TKP/ML MK’sının onayından geçmedikçe kesinleşmiş sayılmaz.
 5. c) TKP/ML MK’sı, onay vermediği seçim ve kararları yeniden görüşülmesi için TMLGB MK’ya geri gönderme ya da müdahale ile değiştirme yetkisine sahiptir.
 6. f) TKP/ML MK’sı bazı TMLGB üyelerini parti bünyesinde çalıştırmak istediği zaman bu isteğini TMLGB MK’sına bildirir. TMLGB MK’sı bu isteği yerine getirmek amacıyla durumu değerlendirir ve kararını verir.

VI. BÖLÜM

MALİ KAYNAKLARI

TMLGB, mali gereksinim bakımından esas olarak halk gençliğine dayanıp güvenme ilkesini benimser. TMLGB aidatı, bağışlar ve düşmandan zorla elde edilen gelirler TMLGB’nin mali kaynaklarını teşkil ederler. Harcamalar, MK denetiminde gerçekleştirilir. Bütün hücreler gelir ve giderleri hakkında düzenli rapor tutmak ve hesap vermek zorundadırlar.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist